Verlof en verzuim.

Verzuim melden
Met behulp van de onderstaande formulieren kunt u uw kind ziek of absent melden of een verlofaanvraag doen. De formulieren zijn alleen te openen via een inlog met het ouderaccount van Magister.

Wij willen u vragen om de formulieren zo volledig mogelijk in te vullen. Het is mogelijk dat, ter controle, de baliemedewerker contact met u opneemt.

Formulier absentiemelding
Formulier ziekmelding
Formulier verlofaanvraag

Ziek of absent
Een ziek- of absentiemelding dient u op de eerste dag van afwezigheid vóór 08:15 uur (en anders zo spoedig mogelijk) door te geven.

Ziek naar huis
Als een leerling tijdens de lesdag ziek wordt, neemt de administratie contact op met de ouders. Als vervoer geen probleem is, kan de leerling naar huis gaan.

Bij aankomst thuis verwachten wij dat de ouder/verzorger een melding via 'Formulier ziekmelding' indient ter bevestiging.

Terugkeer van uw kind op school na afwezigheid
Zodra uw kind weer aanwezig is na een ziek- of absentiemelding, is hij of zij verplicht zich weer aanwezig te melden bij de baliemedewerker. Dat moet gebeuren op de eerste dag van aanwezigheid, vóór aanvang van de lesdag. Wij willen u vragen uw kind hierop attent te maken.

Verlofaanvraag
Alleen in zeer speciale omstandigheden kan de schoolleiding bijzonder verlof verlenen. Eventueel gebeurt dat in overleg met de leerplichtambtenaar. 

Een verlofaanvraag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van het verlof ingediend te zijn via 'Formulier aanvraag verlof'.

Een verlofaanvraag is pas toegekend wanneer u een akkoord per e-mail heeft ontvangen van de schoolleiding van Helder.
Wij streven ernaar om uw aanvraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Inzicht in het verzuim van uw kind
De ziek-, absentiemeldingen of verlofaanvragen van uw kind kunt u, na de registratie door onze baliemedewerker, inzien in uw Magisteraccount onder 'Aanwezigheid'. Zo houdt u zelf zicht op het verzuim van uw kind.

Als registraties niet kloppen in Magister willen wij u vragen om contact met ons op te nemen via 040-2155202 of door een mail te sturen aan
info-helder@parmantscholen.nl.

Ongeoorloofd verzuim
Als de absentie niet gemeld is, geldt de absentie als (kortdurend) ongeoorloofd. Voor de leerling zijn daar consequenties aan verbondenen. Voor meer informatie daarover verwijzen wij naar onze SchoolWiki.

Deelname lessen Lichamelijke Opvoeding (LO)
Als een leerling niet aan de gymlessen kan deelnemen, moeten ouder(s) dit per e-mail melden aan de docent lichamelijke opvoeding en de mentor van de leerling. De leerling dient wel aanwezig te zijn bij de gymles; dit is een verplicht vak. Als een leerling vanwege een blessure langdurig niet kan deelnemen aan de gymlessen, kan de docent LO een aparte regeling met de leerling treffen.

Te laat komen
Leerlingen die ná 08:25 uur komen en dus te laat zijn voor de eerste les, halen een toegangsbriefje bij de receptie. Zonder dit briefje wordt een leerling niet in de klas toegelaten.

Tussentijds te laat (leswisseling)
Ook tussentijds te laat komen tijdens een leswisseling geldt als te laat komen en wordt in Magister genoteerd. Ook hiervoor moeten leerlingen een toegangsbriefje bij de receptie halen.

Te laat maatregelen
Bij te laat komen zonder geldige reden moet een leerling zich de volgende dag om 08:15 uur melden bij de receptie. Als het te laat komen vaker voorkomt, wordt in overleg met de mentor de maatregel bepaald. Zorgwekkend te laat komen melden we bij de leerplichtambtenaar.