Zorgadviesteam. (ZAT)

Soms zijn er specifieke zorgen over een leerling. Het kan gaan om problemen veroorzaakt door de studie, maar ook bijvoorbeeld door relaties, de thuissituatie, identiteit, pesten enzovoort. In ons zorgadviesteam (ZAT) zitten verschillende deskundigen die samen over een specifiek probleem kunnen nadenken en advies geven.

De kern van het ZAT bestaat uit:
 onderbouw- en bovenbouwcoördinator
 orthopedagoog
 teamleider
 schoolarts
 politie
 leerplichtambtenaar
 schoolmaatschappelijk werk
 leerlingbegeleider
 Wij Eindhoven

Indien nodig, maakt het ZAT gebruik van externe expertise zoals Bureau Jeugdzorg, School Maatschappelijk Werk, onderwijsinspectie, of bureau HALT.

Aanmelding van een leerling voor het ZAT kan op diverse manieren: via de ouders, de mentor of door de leerling zelf. Een leerling wordt alleen op naam besproken als ouders daar toestemming voor geven. Zonder toestemming, kan het ZAT de leerling alleen anoniem bespreken.

Van elk overleg wordt een verslag gemaakt. De verslagen zijn uitsluitend ter inzage voor de leden van het ZAT.