Medezeggenschap.

Leerlingen, hun ouders/ verzorgers en medewerkers moeten kunnen meepraten, adviseren en meebeslissen over allerlei onderwerpen die te maken hebben met de school. Binnen Parmant Scholen vinden we dat belangrijk. Bovendien schrijft de wet het voor. Parmant Scholen heeft daarom een actieve medezeggenschapsraad (MR). Twee leden van de Deelraad van Helder vertegenwoordigen onze school binnen de MR. Het gaat om één ouder en één medewerker. De Deelraad is een gesprekspartner in de beleidsontwikkeling van Helder.

Ongeveer vijf keer per jaar gaan ouders en medewerkers met elkaar om de tafel zitten, om het beleid van de school kritisch te bekijken en te beoordelen. En om constructief mee te denken over het nog te voeren beleid.

Reglement
Huishoudelijk reglement Deelraad

Deelraadsleden schooljaar 2023 - 2024

Oudergeleding 
Selma Simonis, voorzitter
Ilse van Hout, tevens lid medezeggenschapsraad
Noor Janssen

Personeelsgeleding
dhr. T. Boeije, afgevaardigd naar MR 
mw. S. van Berkum, secretaris