Ontwikkelingsperspectiefplan. (OPP)

Onze leerlingen worden dagelijks door de mentor en de vakdocenten geobserveerd op didactisch en pedagogisch gebied. Dat gebeurt zowel individueel als groepsgewijs.

Aan de hand van deze observaties en dossiergegevens wordt, in overleg met de orthopedagoog en de onderbouw- en/of bovenbouwcoördinator, per leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) gemaakt. Met het OPP kunnen we een leerling gerichte ondersteuning bieden.

Het OPP wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ouders. Als ouders op- of aanmerkingen hebben, kunnen ze dit bespreken met de mentor. Het plan kunnen we dan eventueel bijstellen. Het OPP wordt ondertekend door de ouders.

Halverwege het schooljaar evalueren we het OPP. Als daar aanleiding voor is, kiezen we nieuwe doelen of aandachtspunten.