Sociaal emotionele ontwikkeling.

Het tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van autistische leerlingen moet in het teken staan van het vergroten van de autonomie en de zelfredzaamheid van deze leerlingen. Het is niet de bedoeling dat een leerling met autisme afhankelijk wordt van de begeleiding en ondersteuning; doel is het vergroten van de zelfstandigheid van de leerling.
Om dat doel te bereiken hanteren we in onze lessen en begeleiding de principes van TEACCH: Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children (behandeling en opvoeding van kinderen met autisme en verwante stoornissen).

TEACCH
Het belangrijkste doel van TEACCH is om autistische kinderen te helpen zich te ontwikkelen tot volwassenen met een maximale autonomie. Uitgangspunten van TEACCH zijn onder andere:
• een positieve pedagogische benadering;
• aanpassing van de omgeving in termen van duidelijkheid in personen, tijd en ruimte;
•  aanleren van functionele vaardigheden gericht op het maximaliseren van de zelfstandigheid;
 samenwerken met ouders en hulpverleners;
 individualiseren;
 beschermde integratie van de leerlingen bij uitstroom naar regulier onderwijs of hoger onderwijs.

Naast aandacht voor intellectuele ontwikkeling besteden we op Helder ook veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Ze leren zo goed mogelijk om te gaan met hun eigen mogelijkheden en beperkingen. De nadruk ligt daarbij op wat ze wél kunnen.

Onze leerlingen krijgen hulp bij het begrijpen van de wereld om zich heen, leren communicatieve vaardigheden en ook zo veel mogelijk functionele vaardigheden. Hierdoor zijn ze in staat met andere mensen om te gaan en kunnen ze zelf keuzes maken die belangrijk zijn in hun eigen leven.

"Het lijkt simpel
en dat is het ook."