Mentor.

De mentor is de spil in de leerlingenzorg. Hij/zij verzorgt elke dag de dagstart, maakt het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), verzorgt het leerlingvolgsysteem en bemiddelt tussen collega’s en leerlingen of leerlingen onderling. De mentor verzorgt daarnaast de contacten met ouder(s) en is voor hen het eerste aanspreekpunt. Elke klas heeft twee mentoren.

Taken mentor

1. Belangenbehartiger en luisterend oor
• Verzorging dagstart;
• Aanspreekpunt voor zowel ouders als leerlingen;
• Aandacht besteden aan sfeer en een veilige leeromgeving; 
• Persoonlijk welbevinden;
• Schoolse zaken;
• Contact met vakdocenten;
• Plannen/ huiswerk maken/ inleveropdrachten;
• Time-out/ eruit gestuurd/ bemiddeling;
• Verdeling huiswerk/ toetsen/ rooster toetsweek;
• Met loopbaanbegeleider en de leerling meedenken over vervolgopleiding en nadenken over open dagen.

2. Informatie van en naar ouders
• Informeren schoolse zaken;
• Ouderavond;
• Welbevinden leerling;
• Behaalde cijfers.

3. Administratief
• OPP invullen;
• Gesprekken en afspraken in Magister noteren.