Benodigde documenten voor screening.

Voor de screening vragen we om de volgende documenten.
Graag aanleveren per mail aan info-helder@parmantscholen.nl

  • Contactaanvraagformulier
  • Het onderzoeksverslag dat ten grondslag ligt aan de diagnose (indien aanwezig) * met daarbij: 
  1. de naam van de onderzoeker en de instelling (moet ondertekend zijn door een daartoe bevoegd persoon; GZ-psycholoog, klinisch psycholoog met BIG registratie, psychiater, orthopedagoog generalist, kinder-en jeugdpsycholoog NIP geregistreerd); 
  2. de datum van het onderzoek en DSM IV/V-classificatie (of ICD-10). 
  • Gegevens en papieren over ziekte, stoornissen, handicaps of wegblijven van school, een eventuele dyslexieverkaring of dyscalculieverklaring.
  • Intelligentiegegevens en bijbehorend verslag (WISC V of NIO).
  • Recente didactische gegevens, inclusief Cito–eindtoets (indien aanwezig), gegevens leerlingvolgsysteem, onderwijskundig rapport overgang basisschool naar voortgezet onderwijs en recente cijferlijst.
  • Schooladvies van de school van herkomst.
  • Recent(e) handelingsplan(nen) met een evaluatieverslag/ontwikkelingsperspectief plan. Indien er geen handelingsplan/OPP is opgesteld verwachten wij een beschrijving van de leerling op sociaal emotioneel gebied en op gebied van de werkhouding.
*Diagnose = classificatie pervasieve ontwikkelingsstoornissen in DSM IV/V (autistische stoornis, stoornis van Asperger, PDD-NOS, AD(H)D.

Aanmelden.
Formulieren.
Procedure.
Protocol aannemen en verwijzen Samenwerkingsverband.
Toelatingscriteria.