Protocol aannemen en verwijzen Samenwerkingsverband.

Helder is een havo/vwo-school gespecialiseerd in het bieden van onderwijs aan leerlingen met problemen in het autistisch spectrum. Vanwege het gespecialiseerde karakter van Helder is de school aangemerkt als een bovenschoolse ondersteuningsvoorziening van RSV PVO (Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs) Eindhoven en Kempenland VO3007.

Vanuit RSV PVO ontvangt Helder een bedrag van
€ 6.050 per leerling per schooljaar. Peilmoment is het aantal leerlingen op de teldatum. Dit bedrag komt bovenop de lumpsumvergoeding vanuit de overheid.

Met de vergoeding vanuit RSV PVO worden de meerkosten van deze ondersteuningsvoorziening gedekt. RSV PVO betaalt dit bedrag voor leerlingen uit het eigen samenwerkingsverband.

Leerlingen uit andere samenwerkingsverbanden zijn welkom op voorwaarde dat het andere samenwerkingsverband eveneens € 6.050 vergoedt.

Als een leerling uit een ander samenwerkingsverband zich meldt bij Helder worden ouders doorverwezen naar het samenwerkingsverband waarin de leerling woonachtig is. Het betreffende samenwerkingsverband bepaalt volgens de daar geldende procedure wat de ondersteuningsbehoefte van de leerling is en bekijkt of er binnen het eigen samenwerkingsverband een passend onderwijsaanbod is. Als dat het geval is, wordt de leerling verwezen naar de passende school binnen het eigen samenwerkingsverband.

Als het samenwerkingsverband tot de conclusie komt dat Helder de meest passende plek is voor een leerling wordt door Helder bekeken of de leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en vindt de screening plaats. Na een positief besluit en wanneer het samenwerkingsverband akkoord gaat met de afspraken in het protocol, kan de leerling worden ingeschreven op Helder.

Het volledige protocol vindt u hier.