Corona en afstandsonderwijs.

Deze pagina is dé centrale plek met het laatste nieuws over onze school en het coronavirus. We informeren u bijvoorbeeld over maatregelen die we nemen naar aanleiding van de ontwikkelingen en besluiten rondom het coronavirus. Ook vindt u hier handige links naar handleidingen, artikelen en video's m.b.t. het afstandsonderwijs.

De informatie kan dagelijks aangevuld of gewijzigd worden. We volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM.Verplichting tot het dragen van mondkapjes

Op dinsdag 13 oktober 2020 heeft minister-president Rutte tijdens een persconferentie het dringend advies gegeven tot het dragen van mondkapjes in publieke ruimtes. De vestigingen van Scholengroep Het Plein hebben na die persconferentie aan alle medewerkers, ouders en leerlingen met klem gevraagd om het dringend advies tot het dragen van een mondkapje op te volgen.

Huidige situatie
Om ervoor te zorgen dat iedereen gehoor kon geven aan het dringend advies tot het dragen van een mondkapje hebben wij voor alle leerlingen een mondkapje beschikbaar gesteld. Tot onze teleurstelling geven leerlingen echter nauwelijks gehoor aan het dringend advies. We horen van docenten en onderwijsondersteunende medewerkers dat zij zich onveilig voelen, doordat leerlingen geen mondkapje dragen. Ook van ouders krijgen we ongeruste reacties dat zij zich zorgen maken om de gezondheid van hun kinderen. Leerlingen vinden het onduidelijk wat er van hen verwacht wordt en dragen geen mondkapje, omdat de andere leerlingen dat ook niet doen. Er zijn ook ouders die ons vragen om het leven op school zo min mogelijk te laten beïnvloeden door de coronamaatregelen.

Mondkapjesplicht
Door de onduidelijke situatie en het gevoel van onveiligheid van medewerkers en leerlingen is corona vaker onderwerp van gesprek dan wanneer er duidelijkheid is. De schoolleidingen van Scholengroep Het Plein hebben daarom de MR van Scholengroep Het Plein instemming gevraagd met de invoering van de verplichting tot het dragen van mondkapjes. De MR heeft akkoord gegeven op het voorgestelde beleid ten aanzien van de mondkapjesplicht. Op 16 november 2020 gaat de mondkapjesplicht in.

Scholengroep Het Plein houdt zich vast aan de landelijke adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid en vertrouwt op de deskundigheid en de afwegingen die door het RIVM zijn gemaakt. We doen daarom zelf geen onderzoek naar de juistheid van het advies van de Rijksoverheid en stellen dit ook niet ter discussie. Ten aanzien van de invoering van de mondkapjesplicht sluiten wij aan bij de adviezen van de juridische dienst van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), waar onze scholengroep onder valt.

Doel
Het doel van de mondkapjesplicht is de bescherming van de gezondheid van iedereen in de vestigingen van Scholengroep Het Plein. Daar waar de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden, geldt de mondkapjesplicht. Dat betekent dat in de gangen, de aula en andere ruimtes waar mensen zonder toestemming binnen kunnen komen en door de ruimte bewegen door iedereen een mondkapje gedragen wordt. Ook geldt de mondkapjesplicht tijdens praktijklessen en practica. Hierdoor doen we het maximale om een ieder zich veilig te laten voelen en dragen we bij aan het welbevinden en de gezondheid van de mensen om ons heen.

Beleid
Het beleid rond de mondkapjesplicht luidt als volgt:
  • De mondkapjesplicht is een bindend kledingvoorschrift.
  • De mondkapjesplicht geldt voor iedereen: alle leerlingen, alle medewerkers en ouders als zij op school zijn.
  • We dragen een mondkapje in publieke ruimtes, als we ons door de ruimte bewegen of kunnen gaan bewegen. Dat betekent dat we in de gangen, aula, mediatheek, personeelskamer, toiletruimtes, kleedkamers, enzovoorts een mondkapje dragen zolang we niet zitten. Zodra we zitten, waarbij volwassenen 1,5 meter onderling afstand houden, mag het mondkapje af. Leerlingen hoeven tijdens de les in de klas geen mondkapje te dragen.
  • Tijdens praktijklessen en practica is de 1,5 meter afstand moeilijk aan te houden. Voor die lessen geldt dat leerlingen tijdens de les wél een mondkapje dragen.
  • Leerlingen dragen geen mondkapje tijdens de sportlessen, omdat dit mogelijk de bewegingsvrijheid belemmert.
  • Leerlingen krijgen van de school één uitwasbaar mondkapje. Mogelijk is dit al verstrekt. We gaan er dan vanuit dat leerlingen dat mondkapje, of een eigen mondkapje, dragen. Als de vestiging het beleid heeft, dat mondkapjes gegeven worden als de leerling daarom vraagt, dan krijgen de leerlingen die nog geen mondkapje hebben, er één van de school.
  • Leerlingen die hun mondkapje zijn vergeten, worden naar huis gestuurd om het mondkapje op te halen.
  • De mondkapjesplicht vervangt geen maatregelen. Alle andere maatregelen die het RIVM voorschrijft om verspreiding van het coronavirus te beperken, moeten gevolgd worden.
  • Medewerkers of leerlingen die om medische redenen geen mondkapje mogen of kunnen dragen, bespreken dit met de schoolleiding. De schoolleiding kan al dan niet ontheffing geven. In het geval van leerlingen kunnen ouders het gesprek met de schoolleiding aangaan.
Tot slot
We streven ernaar om de mondkapjes en het dragen ervan zo min mogelijk het dagelijks leven in
de school te laten beïnvloeden. Daarom hopen we dat we door goede communicatie,
medewerking en inzet van eenieder weg kunnen blijven van conflicten en discussies. We vragen u
daarom vriendelijk maar met klem om medewerking en solidariteit in een tijd waarin
saamhorigheid noodzakelijk is om goed samen te kunnen leven en te leren.

Met vriendelijke groet,

Corinne Sebregts
rector


Terug naar het overzicht
Media
  • mondkapje